Nederlands || English || German                  

Loading images...

Kwaliteitsstatuut Noor

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.
I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam regiebehandelaar: Noor Carp
BIG-registraties: 69911290625
Overige kwalificaties: EMDR
Basisopleiding: Psychologie
AGB-code persoonlijk: 94008354
Praktijk informatie 1
Naam praktijk: Psychologenpraktijk Pro InSight
E-mailadres: info@proinsight.nl
KvK nummer: 34196632
Website: www.proinsight.nl
AGB-code praktijk: 94057289
2. Werkzaam in:
de generalistische basis-ggz
3. Aandachtsgebieden
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,
type klachten, behandelvorm):
angst- en stemmingsstoornissen, overspannenheid, levensfaseproblematiek en verlies- en
rouwverwerking. Ik behandel met cognitieve gedragstherapie (cgt) en gebruik elementen uit de
kortdurende psychoanalytische steungevende psychotherapie en de acceptance &
commitmentherapy
4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en
BIGregistraties van regiebehandelaren):
Medewerker 1
Naam: Sanne de Kock
BIG-registratienummer: 39914985525
Medewerker 2
Naam: Jelle Schouten
BIG-registratienummer: 89919552625
Medewerker 3
Naam: Noor Carp
BIG-registratienummer: 69911290625
5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
ggz-instellingen
5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien
van toepassing BIG-registratie(s)):
Karin Duiser, huisarts
Anat Seignette, huisarts
Fokko de Vries, huisarts
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft:
Ik zie cliënten veelal op verwijzing van de huisarts en rapporteer dan over de diagnose, het
behandelbeleid en eventuele op- of afschaling terug. Ook vindt overleg over de inzet van medicatie
door de arts plaats waar dit handig lijkt in verband met de behandeling.
In de basis ggz maak ik gebruik van consultatie; van een psychotherapeut of psychiater en indien
nodig van één van beide specialismen binnen een crisisdienst.
5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Buiten kantooruren en in geval van crisis kunnen mijn patienten terecht bij hun eigen huisarts of de
huisartsenpost. In het stadsdeel Bos en Lommer is het nummer van de huisartsenpost buiten
kantoortijden 088 00 30 600.
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: dit tot nogtoe niet noodzakelijk lijkt. Er is voldoende toegang tot de huisartsenpost.
6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Ja
Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: www.proinsight.nl
7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn
website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te
vinden:
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow tarief: www.proinsight.nl
8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website:
https://www.lvvp.info/redactie/ckeditor422/plugins/doksoft_uploader/userfiles/files/Kwaliteitscriteria.pdf
9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam
en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Klachtenregeling van de LVVP
Link naar website:
https://www.lvvp.info/redactie/ckeditor422/plugins/doksoft_uploader/userfiles/files/klachtenreglement%20LVVP%20versie%2029%20oktober%202014%20(1).pdf
9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:
Klachtencommissie van de LVVP
Link naar website:
de contactgegevens van de klachtencommissie van de LVVP]
10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
Sanne de Kock
Jelle Schouten
Linda ten Barge
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens
overlijden of andere calamiteiten:
Ja
II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk
doorloopt
11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document
(en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz
en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van
toepassing- per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.proinsight.nl
12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de
telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
De telefonische aanmelding wordt aangenomen door onze administratief medewerker. Zij zal
informatie opnemen en vragen naar de benodigde gegevens. Indien het gaat om vergoede zorg zal zij
ook controleren of de verwijsbrief aan de vormvereisten voldoet. Daarna plant zij een afspraak voor
een intake in bij de gewenste regiebehandelaar. Deze afspraak wordt per email bevestigd. Bij de
intake wordt de client gevraagd om gegevens mee te nemen (ID, verzekeringspas en verwijzing
huisarts) ook wordt een ROM-vragenlijst (OQ-45) ingevuld. Na de intake wordt in intercollegiaal
overleg de diagnose en het behandelplan opgesteld. Client wordt hierover door de regiebehandelaar
geïnformeerd in het volgende contact en kan dan beslissen of hij hiermee akkoord gaat.
12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien
mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander
werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja
13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
Naam: Noor Carp
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Geen
13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
Jelle Schouten, intercollegiaal overleg. Sanne de Kock, intercollegiaal overleg, Linda ten Barge,
intercollegiaal overleg.
14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: Noor Carp
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Geen
14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: Noor Carp
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Geen
14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja
14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan of
een samenvatting hiervan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft:
Ja
14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met
toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als
volgt:
Bij start van het traject wordt er een behandelplan opgesteld dat goedgekeurd wordt door de client
en, indien daar toestemming voor is, gedeeld wordt met de huisarts. Tussentijds vindt evaluatie van
de behandeling plaats. Bij afsluiting van het traject of indien opschaling wenselijk is wordt dit
opnieuw vastgelegd en met cliënt besproken. Bij toestemming wordt ook dit weer gedeeld met de
huisarts.
14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Standaard vindt er een ROM-begin- en eindmeting plaats. Tussendoor wordt de voortgang
gemonitord door evaluatie gedurende de therapiegesprekken en indien wenselijk door een ROMtussenmeting.
14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor
aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
Link naar overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROMgegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang,
doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
Ik monitor de behandeling rond het 5e therapiecontact. Over het algemeen zal dit zijn na ca. 10
weken en bij afsluiting van het traject.
14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
Tussendoor wordt de voortgang gemonitord door evaluatie gedurende de therapiegesprekken en
indien wenselijk door een extra tussentijdse ROMmeting. Daarnaast neem ik bij afronding de CQi af
en evalueer ik ook dan weer het behandelresultaat samen met cliënt.
15. Afsluiting/nazorg
15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en
de mogelijke vervolgstappen:
Ja
15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt
hiertegen bezwaar maakt:
Ja
15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja
16. Omgang met patientgegevens
16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:
Ja
16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
materiële controle):
Ja
16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn
zorgverzekeraar/DIS:
Ja
III. Ondertekening
Naam: Noor Carp
Plaats: Amsterdam
Datum: 13-03-2019
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar
waarheid heb ingevuld: