Nederlands || English || German                  

Loading images...

Kwaliteitsstatuut Froukje

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden
Format C
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.
I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam regiebehandelaar: Froukje Rikste de Boer
BIG-registraties: 19929491625
Overige kwalificaties: Psycholoog NIP, EMDR-therapeut
Basisopleiding: Psychologie
Persoonlijk e-mailadres: froukjedeboer@gmail.com
AGB-code persoonlijk: 94104815
Praktijk informatie 1
Naam praktijk zoals bekend bij KVK: Pro InSight
E-mailadres: info@proinsight.nl
KvK nummer: 34196632
Website: www.proinsight.nl
AGB-code praktijk: 94057289
2. Biedt zorg aan in
Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en
specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid
zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.
2a.
Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
de generalistische basis-ggz
2b.
Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
Categorie A
3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod
Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoals
aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van de praktijk en hoe uw
patiënten/cliëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: op welke problematiek/doelgroep richt de
praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.:
Ik werk op dit moment bij Pro InSight als GZ-psycholoog. Pro InSight is een kleinschalige
psychologenpraktijk in Amsterdam-West, waarbij een persoonlijke en warme benadering centraal
staat. De visie is dat door het vergroten van zelfinzicht mensen betere en sterkere keuzes kunnen
maken, meer in lijn met de eigen doelen en waarden. Pro InSight graag bij aan een beter zelfinzicht
door gedegen diagnostiek aan de ene kant en therapiegesprekken aan de andere kant. Ik zie in de
praktijk mensen met angst- en stemmingsstoornissen, autismespectrumstoornissen,
overspannenheid en levensfaseproblematiek. Ik behandel met cognitieve gedragstherapie (cgt),
acceptance & commitmentherapy, oplossingsgerichte therapie en EMDR. Ik maak soms gebruik van
e-health modules via therapieland om de behandeling te ondersteunen.
3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:
Aandachtstekort- en gedrag
Pervasief
Depressie
Angst
Restgroep diagnoses
Slaapstoornissen
Somatoforme stoornissen
4. Samenstelling van de praktijk
Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:
Indicerend regiebehandelaar 1
Naam: Sanne de Kock
BIG-registratienummer: 39914985525
Coördinerend regiebehandelaar 1
Naam: Sanne de Kock
BIG-registratienummer: 39914985525
Coördinerend regiebehandelaar 2
Naam: Noor Carp
BIG-registratienummer: 69911290625
Medebehandelaar 1
Naam: Madeleen van der Deijl
BIG-registratienummer
Specifieke deskundigheid: i.o. tot GZ-psycholoog
Medebehandelaar 2
Naam: Carlijn Peters
BIG-registratienummer
Specifieke deskundigheid: i.o. tot GZ-psycholoog
Medebehandelaar 3
Naam: Rosa-Lin Meijer
BIG-registratienummer
Specifieke deskundigheid: basispsycholoog
Medebehandelaar 4
Naam: Aron Roye
BIG-registratienummer
Specifieke deskundigheid: basispsycholoog, werkzaam als POH GGZ
Medebehandelaar 5
Naam: Lotte Verberne
BIG-registratienummer
Specifieke deskundigheid: basispsycholoog, werkzaam als POH GGZ
5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
ggz-instellingen
5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met
(naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
We werken veelal samen met de huisartsen binnen Huisartsenpraktijk Bloemgracht,
huisartsenpraktijk Herengracht, huisartsenpraktijk Seignette, huisartsenpraktijk de Vries en Vos en
huisartsenpraktijk Bos en Lommer.
Verder werk ik in het kader van diagnostiek en consultatie samen met Peter Post (psychiater)
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk,
tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Over het algemeen verwijst een huisarts cliënten naar onze praktijk. Ik rapporteer naar de huisarts
aangaande (beschrijvende) diagnose en behandelplan en zo nodig bij een wijziging in het
behandelbeleid (bijvoorbeeld op- of afschaling). Ook overleg ik zo nodig over de inzet van medicatie.
Naast consultatie van de huisarts, consulteer ik soms ook collega GZ-psychologen,
psychotherapeuten of psychiaters, veelal verbonden aan grotere instellingen, zoals
GGZinGeest of Arkin.
5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Cliënten worden bij aanvang van hun behandeling geïnformeerd over het crisisbeleid. Buiten
werkuren kunnen ze contact opnemen met de huisarts, huisartsenpost en zo nodig (maar vaak in
overleg met de huisarts of huisartsenpost) de spoedeisende psychiatrie. Het nummer van de
huisartsenpost in Bos en Lommer is: 088 00 30 600
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: cliënten goed toegang tot de huisartsenpost en zo nodig spoedeisende psychiatrie
weten te vinden. Daarbij komt het in de BGGZ maar beperkt voor dat mensen in crisis raken,
wanneer het zich wel voordoet, werkt contact opnemen met de HAP afdoende.
5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende
zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder:
Sanne de Kock (GZ-psycholoog Pro InSight, en i.o. tot psychotherapeut), Annelies Spek (klinisch
psycholoog, werkzaam bij het AEC) , Noor Carp (GZ-psycholoog bij Pro InSight), Michelle Kiep (GZpsycholoog bij het AEC). Dit is een samenwerking tussen het Autisme Expertise Centrum en Pro
InSight, we hebben regelmatig intervisie met elkaar. Daarnaast heb ik regelmatig intervisie overleg
met een aantal psychologen uit mijn oude GZ-opleidingsgroep, waaronder Gwen van Dam (werkt als
GZ-psycholoog bij centrum voor transitie in Doorn) en Hester van Trommel (werkt als GZ-psycholoog
bij de Militaire GGZ)
5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:
We hebben regelmatig intervisie met elkaar
6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Ja
Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: https://www.proinsight.nl/web/content/2223
7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief:
https://www.proinsight.nl/web/content/2223
8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Visitatie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep:
www.proinsight.nl
9. Klachten- en geschillenregeling
Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht
bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
onze officemanager: Chantal Haasbeek, tel: 020-4196903, info@proinsight.nl
Evt de praktijkhoudster: Sanne de Kock, mail: info@proinsight.nl
Link naar website:
https://www.proinsight.nl/web/content/4004
10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
Sanne de Kock
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens
overlijden of andere calamiteiten:
Ja
II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk
doorloopt
11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of
document (en kunnen deze telefonisch opvragen).
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.proinsight.nl
12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische
aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt):
Verwijzingen komen vooral binnen vanuit huisartsen die via zorgdomein naar ons verwijzen. Onze
office manager plant n.a.v. de verwijsbrief een intakegesprek in. Uiteraard kunnen cliënten zich ook
telefonisch aanmelden via 020-4196903, Chantal spreekt dan de verwijzing met hen door en
attendeert cliënten op het aanvragen van een verwijsbrief bij de huisarts. Voordat het gesprek wordt
ingepland moeten cliënten aanmeldformulieren invullen (achtergrondinformatie, persoonlijke
gegevens zoals naam, adres, bsn en verzekeraar, een formulier waarin getekend wordt voor
uitwisseling van informatie met de huisarts en een formulier waarbij getekend wordt voor
toestemming met onze praktijkvoorwaarden). De intake wordt gedaan door een regiebehandelaar.
12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend
zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk
geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:
Ja
13. Behandeling
13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja
13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een
afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer),
tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja
13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en
met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe
dat als volgt:
Na de intake wordt cliënt gebeld voor een terugkoppelgesprek, waarin behandeplan wordt
besproken. Als er meerdere behandelopties mogelijk zijn, wordt cliënt de keuze voorgelegd. In
overleg met cliënt worden alle behandelafspraken vooruit gepland en cliënt weet dat hij/zij altijd per
mail contact met mij kan opnemen of tussen 10-12 (onze telefonische spreekuren) kan bellen naar
020-4196903 ibij vragen. In het eerste consult na intake wordt de startbrief voor de huisarts
voorgelegd, waarin tevens het behandelplan is opgenomen. Cliënt zet zijn/haar handtekening hierop
wanneer hij/zij het ermee eens is. Wanneer ik met naasten van cliënt wil overleggen, vraag ik
daarvoor eerst toestemming aan cliënt. Halverwege is standaard een evaluatiemoment, maar
cliënten staat het altijd vrij om eerder evaluatiepunten in te brengen en dat wordt ook in beginsel
met hen besproken.
13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord
(zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
ROM (SQ-48) aan begin en einde behandeling. Mondelinge evaluatie halverwege de behandeling en
aan het einde van de behandeling. Tevens wordt aan het einde van de behandeling een
evaluatievragenlijst ingevuld (CQi)
13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten,
medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als
standaardperiode hanteer ik hiervoor:
Zie boven.
13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe):
Met de CQi aan het einde, en tussentijds en aan het einde met mondelinge evaluatie. Ook vraag ik
regelmatig hoe een sessie is geland/ervaren.
14. Afsluiting/nazorg
14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de
behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja
14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld
middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja
14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja
15. Omgang met patientgegevens
15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:
Ja
15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
materiële controle):
Ja
15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan
zijn zorgverzekeraar/NZa:
Ja
III. Ondertekening
Naam: Froukjde
Plaats: Amsterdam
Datum: 01-06-2022
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut
naar waarheid heb ingevuld: JA