Nederlands || English || German                  

Loading images...

Kwaliteitsstatuut Froukje

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz
en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.
I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam regiebehandelaar: Froukje Rikste de Boer
BIG-registraties: 19929491625
Overige kwalificaties: Psycholoog NIP, EMDR-therapeut
Basisopleiding: Psychologie
Persoonlijk e-mailadres: froukjedeboer@gmail.com
AGB-code persoonlijk: 94104815
Praktijk informatie 1
Naam praktijk: Pro InSight
E-mailadres: info@proinsight.nl
KvK nummer: 34196632
Website: www.proinsight.nl
AGB-code praktijk: 94057289
2. Werkzaam in:
de generalistische basis-ggz
3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,
type klachten, behandelvorm):
3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van uw praktijk en hoe uw
patiëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: Op welke problematiek/doelgroep richt uw praktijk
zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc).:
Ik werk op dit moment bij Pro InSight als GZ-psycholoog. Pro InSight is een kleinschalige
psychologenpraktijk in Amsterdam-West, waarbij een persoonlijke en warme benadering centraal
staat. De visie is dat door het vergroten van zelfinzicht mensen betere en sterkere keuzes kunnen
maken, meer in lijn met de eigen doelen en waarden. Pro InSight graag bij aan een beter zelfinzicht
door gedegen diagnostiek aan de ene kant en therapiegesprekken aan de andere kant. Ik zie in de
praktijk mensen met angst- en stemmingsstoornissen, autismespectrumstoornissen,
overspannenheid en levensfaseproblematiek. Ik behandel met cognitieve gedragstherapie (cgt),
acceptance & commitmentherapy, oplossingsgerichte therapie en EMDR. Ik maak soms gebruik van
e-health modules via therapieland om de behandeling te ondersteunen.
3b. Patiënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:
Aandachtstekort- en gedrag
Pervasief
Depressie
Angst
Restgroep diagnoses
Slaapstoornissen
Somatoforme stoornissen
4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorgverlenende medewerkers verbonden:
Regiebehandelaar1
Naam: Sanne de Kock
BIG-registratienummer: 39914985525
Regiebehandelaar2
Naam: Noor Carp
BIG-registratienummer: 69911290625
Medebehandelaar1
Naam: Madeleen van der Deijl
BIG-registratienummer
Specifieke deskundigheid: i.o. tot GZ-psycholoog
Medebehandelaar2
Naam: Jet Steen
BIG-registratienummer
Specifieke deskundigheid
Medebehandelaar3
Naam: Aron Roye
BIG-registratienummer
Specifieke deskundigheid
Medebehandelaar4
Naam
BIG-registratienummer
Specifieke deskundigheid
5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
ggz-instellingen
5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien
van toepassing BIG-registratie(s)):
We werken veelal samen met de huisartsen binnen Huisartsenpraktijk Bloemgracht,
huisartsenpraktijk Herengracht, huisartsenpraktijk Seignette, huisartsenpraktijk de Vries en Vos en
huisartsenpraktijk Bos en Lommer.
Verder werk ik in het kader van diagnostiek en consultatie samen met Peter Post (psychiater) en
Bernadien Bos (psychotherapeut)
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft:
Over het algemeen verwijst een huisarts cliënten naar onze praktijk. Ik rapporteer naar de huisarts
aangaande (beschrijvende) diagnose en behandelplan en zo nodig bij een wijziging in het
behandelbeleid (bijvoorbeeld op- of afschaling). Ook overleg ik zo nodig over de inzet van medicatie.
Naast consultatie van de huisarts, consulteer ik soms ook collega GZ-psychologen,
psychotherapeuten of psychiaters, veelal verbonden aan grotere instellingen, zoals
GGZinGeest of Arkin.
5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Cliënten worden bij aanvang van hun behandeling geïnformeerd over het crisisbeleid. Buiten
werkuren kunnen ze contact opnemen met de huisarts, huisartsenpost en zo nodig (maar vaak in
overleg met de huisarts of huisartsenpost) de spoedeisende psychiatrie. Het nummer van de
huisartsenpost in Bos en Lommer is: 088 00 30 600
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: cliënten goed toegang tot de huisartsenpost en zo nodig spoedeisende psychiatrie
weten te vinden. Daarbij komt het in de BGGZ maar beperkt voor dat mensen in crisis raken,
wanneer het zich wel voordoet, werkt contact opnemen met de HAP afdoende.
6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Ja
Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: https://www.proinsight.nl/web/content/2223
7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn
website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te
vinden:
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow
tarief: https://www.proinsight.nl/web/content/2223
8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Visitatie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website: www.proinsight.nl
9. Klachten- en geschillenregeling
Mijn patiënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij mij of
bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
onze officemanager: Chantal Haasbeek, tel: 020-4196903, info@proinsight.nl
Evt de praktijkhoudster: Sanne de Kock, mail: info@proinsight.nl
Link naar website:
https://www.proinsight.nl/web/content/4004
10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
Sanne de Kock
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens
overlijden of andere calamiteiten:
Ja
II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk
doorloopt
11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document
(en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz
en/of gespecialiseerde ggz.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.proinsight.nl
12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de
telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
Verwijzingen komen vooral binnen vanuit huisartsen die via zorgdomein naar ons verwijzen. Onze
office manager plant n.a.v. de verwijsbrief een intakegesprek in. Uiteraard kunnen cliënten zich ook
telefonisch aanmelden via 020-4196903, Chantal spreekt dan de verwijzing met hen door en
attendeert cliënten op het aanvragen van een verwijsbrief bij de huisarts. Voordat het gesprek wordt
ingepland moeten cliënten aanmeldformulieren invullen (achtergrondinformatie, persoonlijke
gegevens zoals naam, adres, bsn en verzekeraar, een formulier waarin getekend wordt voor
uitwisseling van informatie met de huisarts en een formulier waarbij getekend wordt voor
toestemming met onze praktijkvoorwaarden). De intake wordt gedaan door een regiebehandelaar.
12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien
mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander
werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja
13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
Naam: Froukje de Boer
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Geen
13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
Sanne de Kock stelt voor de intakes die zij gedaan heeft zelf ook de diagnose, zij is eveneens GZpsycholoog.
14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: Froukje de Boer
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Geen
14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: Froukje de Boer
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Geen
14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja
14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan of
een samenvatting hiervan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft:
Ja
14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met
toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als
volgt:
Na de intake wordt cliënt gebeld voor een terugkoppelgesprek, waarin behandeplan wordt
besproken. Als er meerdere behandelopties mogelijk zijn, wordt cliënt de keuze voorgelegd. In
overleg met cliënt worden alle behandelafspraken vooruit gepland en cliënt weet dat hij/zij altijd per
mail contact met mij kan opnemen of tussen 10-12 (onze telefonische spreekuren) kan bellen naar
020-4196903 ibij vragen. In het eerste consult na intake wordt de startbrief voor de huisarts
voorgelegd, waarin tevens het behandelplan is opgenomen. Cliënt zet zijn/haar handtekening hierop
wanneer hij/zij het ermee eens is. Wanneer ik met naasten van cliënt wil overleggen, vraag ik
daarvoor eerst toestemming aan cliënt. Halverwege is standaard een evaluatiemoment, maar
cliënten staat het altijd vrij om eerder evaluatiepunten in te brengen en dat wordt ook in beginsel
met hen besproken.
14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
ROM (SQ-48) aan begin en einde behandeling. Mondelinge evaluatie halverwege de behandeling en
aan het einde van de behandeling. Tevens wordt aan het einde van de behandeling een
evaluatievragenlijst ingevuld (CQi)
14g. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang,
doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
Zie boven.
14h. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
Met de CQi aan het einde, en tussentijds en aan het einde met mondelinge evaluatie. Ook vraag ik
regelmatig hoe een sessie is geland/ervaren.
15. Afsluiting/nazorg
15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en
de mogelijke vervolgstappen:
Ja
15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt
hiertegen bezwaar maakt:
Ja
15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja
16. Omgang met patientgegevens
16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:
Ja
16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
materiële controle):
Ja
16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn
zorgverzekeraar/DIS:
Ja
III. Ondertekening
Naam: Froukjde
Plaats: Amdsterdam
Datum: 13-09-2021
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar
waarheid heb ingevuld:
Ja